แผนการจัดการความรู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

  • แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2554
  • แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2555
  • แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556
  • แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557
  • แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558
  • แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559