ABOUT

           การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ในสาขาดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการจัดการความรู้ (KM Policy)

ส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาฐานความรู้ขององค์กร เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ และเพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างแท้จริง

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KM Vision)

“มุ่งมั่นบริการ สร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้”

พันธกิจการจัดการความรู้ (KM Mission)

การนำระบบการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการบริหารงาน การบริการวิชาการ การให้บริการด้านระบบสารสนเทศและเครือข่าย ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง