โครงการการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2559 ได้กำหนดจัดโครงการการจัดการความรู้ขึ้นดังนี้

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสำนักคอมพิวเตอร์ฯ”
จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) ให้แก่บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ในการใช้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในองค์กร และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติจริง

หัวข้อ/กิจกรรม ที่มีการแลกเปลี่ยนกันประกอบไปด้วย

– ชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้ (http://km.icit.kmutnb.ac.th)

– ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

– ชี้แจงขั้นตอนและช่องทางการให้บริการของศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

 

 

 

 

 

 

        โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM (Show&Share) 2017 ครั้งที่ 3”
จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้อง 511 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรนำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นในรูปแบบ OPL มานำเสนอแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และคัดเลือกหัวข้อโดยการลงคะแนนของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน และมีผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 27 ผลงาน (คลิกที่นี่เพื่ออ่านผลงาน OPL ทั้ง 27  ผลงาน)