OPL (ONE POINT LESSON)

เทคนิควิชาการถ่ายทอดความรู้ในแบบต่าง ๆ นั้นมีอยู่มากมาย  เช่น การเล่าเรื่อง (Story Telling) การจัดกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (COPs)  ในที่นี้จะมานำเสนอเทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เรียกว่า OPL (One Point Lesson) หรือบทเรียนหนึ่งประเด็นซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์  ภายในองค์กรที่ดีด้วยวิธีการง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก

** ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม OPL (One – Point Lesson) – Update 2017 **

  • ปีการศึกษา 2559
  • ปีการศึกษา 2558
  • ปีการศึกษา 2557

1. การลาป่วยและลากิจ – จารุชา เจือทอง

2. รูปแบบใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง – นัฏฐ์หทัยกร อร่ามพงษ์

3. วิธีส่งรายชื่อเพื่อนให้เพื่อนใน Line – เตมีย์ ช่วยชูวงศ์

4. สวัสดิการสำหรับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ – พิรานันท์ ลางดี

5. การจัดทำคำของบประมาณสำหรับค่าครุภัณฑ์ – ศรินญา สุวรรณดี

6. การลบพื้นหลังของภาพด้วย MS Office – ไข่มุก สรรพวุธ

7. การแชร์ไฟล์งานจาก Google Drive – เกษม ตั้งเกียรติศิริ

8. การติดตั้ง Font ใน Windows 7, 8 – ชาตรี ธนูศิลป์

9. เทคนิคการกู้ข้อมูลให้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย “R-Studio” – ภูดิท เครือวัลย์

10. วิธีสมัครใช้บริการ Microsoft Office 365 Online – ประสิทธิพงษ์ คำป้อง

11. การบีบ-ขยายตัวอักษรใน Microsoft Word – รจนา บุญแก้ว

12. การจัดการข้อมูลกับเพื่อนด้วย Google Drive – ธีรยุทธ์ ทองแป้น

13. การใช้โทรศัพท์ผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องมีสัญญาณ – กุณฑล กระบวนรัตน์

14. การใช้ Session Buddy เพื่อจัดการแท็บบน Chrome – นรินทร์ บุญปิง

15. การดูรหัส password ที่เคยบันทึกไว้บน Chrome – เกรียงไกร ลักขณาวุฒินันท์

16. การแก้ไขปัญหา Font เล็กลงเมื่อส่งออก Crystal Report เป็นไฟล์ pdf – ณิชาพร ชื่อสุธรรม

17. การแก้ปัญหา Could not open เมื่อเรียกใช้ composer บน Windows – ศิวกร หลงสมบูรณ์

18. เทคนิคการทำรายงานการประชุม – ชาลินทร์ เกรียงสินยศ

19. การรวมและแยกเอกสาร PDF โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม – อนุชิต ชาบำเหน็จ

20. ใช้สมาร์ทโฟนสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ด้วย Acrobat Reader – อนุชิต ชาบำเหน็จ

21. การใช้งาน Operator PIVOT ของ Oracle – จิราพร ธัญญประเสริฐกุล

22. 4.0 ขั้นตอนเพื่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย – จันตพงษ์ บุตรลักษณ์

23. บันทึกจุดจอดรถบนแอพพลิเคชั่น Google Maps – ทีปพรัตน์ แซ่อึ๊ง

24. การตั้งเวลาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ Command  Prompt – คณวัฒน์ รุ่งทวีวัฒน์

25. Sharing Link PowerPoint – วัชร พิชยนันท์

26. โค้ดลับเข้าสู่โหมดทดสอบสมาร์ทโฟน Android – ศรัญญู บุญประสพ

27. เมื่อจำเป็นต้องใช้ Line 2 ID บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว – กนก บุญพันธ์จันที

1. การสั่งงานอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ผ่าน Web Browser

2. การรวมและแยกเอกสาร pdf ด้วยโปรแกรม Weeny

3. Google Drive for Microsoft Office ง่ายๆ แต่ช่วยได้เยอะ

4. วิธีการแก้ปัญหา WI-FI ขึ้น LIMITED หรือ WI-FI ขึ้นเครื่องหมายตกใจ !

5. การใช้งาน ColorPick Eyedropper เพื่ออ่านค่าสีในหน้าเว็บไซต์บน Chrome browser

6. การสร้าง Database Link บนฐานข้อมูล Oracle โดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์ tnsnames.ora

7. อีกหนึ่งทางเลือกของ Cloud Storage : Dropbox

8. ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ถูกต้อง

9. การแก้ไขปัญหาการส่งออกตารางที่ไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูล Oracle 11g R2

10. การแก้ไขปัญหา Word/Excel/ PowerPoint 2013 มีอาการค้างหรือทางานช้าผิดปกติ

11. การตั้งค่า Wi-Fi เพื่อการใช้งาน KMUTNB-STAFF บนระบบปฏิบัติการแอนร์ดรอยด์

12. หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีปกติและกรณีพิเศษ

13. การจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม

14. การเขียนหลักการและเหตุผลของโครงการ

15. วิธี Add ปฏิทิน Gmail เข้า iPhone/iPad เพื่อใช้ร่วมกับปฏิทินหลักของ iPhone/iPad

16. วิธีการจัดข้อความขนาดยาวให้อยู่ใน Cell เดียว ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel (ตอนที่ 1 และ 2 )

17. วิธีการค้นหาเอกสารในระบบ E-DOCUMENT ของสานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

18. เพิ่มบัญชีอีเมล Google ลงใน iPhone

19. เขียนโครงการอย่างไรให้ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข

20. ขั้นตอนการขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

21. หัวใจของการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

22. ตรวจสอบรูปข่าวลือง่าย ๆ ด้วย Google Image Search

23. วิธีจับภาพหน้าจอ (Screenshot) ด้วยคีย์ลัดบนระบบปฏิบัติการ OSX

24. การ Defragment จัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดิสก์ใหม่

1. การตั้งค่าอีเมล์มหาวิทยาลัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

2. ขั้นตอนการ Capture หน้าจอ เพื่อใช้ในเอกสารด้วย Snipping Tool

3. เทคนิคการ “ถ่าย-โหลด-แชร์” รูปาพจากกล้องดิจิตอลด้วย FlashAir

4. ขั้นตอนการตรวจครุัณฑ์ประจาปี (กรณีครุัณฑ์ใช้งานอยู่)

5. การลบ Temporary files ด้วยโปรแกรม Disk Cleanup

6. หลักการทางานของ MVC บน Web Application

7. Password Recovery password on Cisco Switch

8. ขั้นตอนการขออนุมัติตัวบุคคลที่ถูกต้อง

9. เทคนิคการแก้ปัญหาการติดตั้ง Oracle Database บน Windows

10. การเขียน Application บนระบบปฏิบัติการ Android : การติดตั้ง Android Studio

11. การตั้งค่าโปรแกรม pGina เพื่อคัดกรองผู้เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

12. การตั้งค่าเริ่มต้นตัวอักษรใน Microsoft Word

13. การ Share file บน Google Drive

14. การนับปริมาณพื้นที่ใช้งานสาหรับ Schema ใน Oracle

15. การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล Oracle ขัดข้องจากสาเหตุ TNS operation timeout

16. ขั้นตอนการยืม-คืนเงินทุนหมุนเวียนที่ถูกต้อง

17. การอัพโหลดไฟล์คะแนนเพื่อใช้ในระบบตัดเกรดออนไลน์ (ตอนที่ 1 และ 2)

18. ขั้นตอนการตรวจสอบระบบปฎิบัติการ Windows ที่ใช้งานว่าเป็นแบบกี่บิท

19. การตั้งค่า XP Mode ให้สามารถอัพเดตสถานะเมื่อมีการเริ่มใช้งานใหม่

20. ขั้นตอนการเบิกค่าเบี้ยประชุมที่ถูกต้อง

21. แบบฟอร์มการเขียนบันทึกข้อความที่ถูกต้อง

22. เทคนิค 5W2H กับการเขียนโครงการที่ดี

23. การแก้ไขปัญหาการตรวจรับระบบสารสนเทศในส่วนของแอปพลิเคชัน

24. หลักการตั้งรหัสผ่านที่ดี

25. เทคนิคการตั้งค่าหน้ากระดาษแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกันด้วยโปรแกรม Microsoft Word

26. เทคนิคการเติมข้อมูลแบบรวดเร็วใน Ms Excel 2013

27. เทคนิคการ Select SQL (ตอนที่ 1 การใช้งาน Sub query)